Wel zo handig
om te weten

Intermediairs voor duurzame initiatieven

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan De Buitenwacht opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, werkzaamheden en diensten van De Buitenwacht. Andere voorwaarden gelden alleen als schriftelijk door De Buitenwacht zijn aanvaard.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten.

1.4 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met De Buitenwacht waarbij derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes

2.1 Offertes van De Buitenwacht zijn een vrijblijvend aanbod om een overeenkomst aan te gaan.

2.2 Iedere offerte van De Buitenwacht is dertig dagen geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Buitenwacht mag offertes altijd tussentijds herroepen.

2.3 Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

2.4 De Buitenwacht kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Opdrachtgever is voor de levering van producten en diensten de in de offerte overeengekomen prijs verschuldigd.

3.2 Indien De Buitenwacht op verzoek van opdrachtgever extra, niet in de offerte opgenomen werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten, zal het deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief factureren. De Buitenwacht zal opdrachtgever informeren over het meerwerk op het moment dat deze ontstaat.

3.3 Alle in de offertes genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), reisuren, reis- en verblijfkosten en eventuele andere bijkomende kosten, zoals verzend-, transport- en portokosten.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij opdrachten met een langere looptijd dan een maand brengt De Buitenwacht voorafgaande aan de start van de uitvoering een voorschot in rekening van 25 tot 50 procent van de offerte. Tijdens de het uitvoeren van de opdracht worden genaakte kosten in rekening gebracht en aan het einde van een opdracht volgt vervolgens een eindafrekening.

4.2 De Buitenwacht is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien betalingscondities niet in acht worden genomen.

4.3 Betaling van facturen van De Buitenwacht dient te geschieden binnen drie weken, 21 dagen na factuurdatum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bij ontijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en de wettelijke handelsrente verschuldigd.

4.4 Alle kosten voor het invorderen van niet tijdig betaalde facturen zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5. Zorgplicht en uitvoering overeenkomst

5.1 De Buitenwacht is bij het verrichten van de werkzaamheden zeer zorgvuldig met de belangen van de opdrachtgever en streeft naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk houdt De Buitenwacht opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang.

5.2 Het staat De Buitenwacht vrij om derden in te schakelen voor de uitvoering van een opdracht.

5.3 De Buitenwacht verplicht zich tot geheimhouding van alles wat het bureau uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd, tenzij geheimhouding wettelijk is verboden.

5.4 Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert De Buitenwacht zich op de verstrekte informatie en gegevens. Het is dan ook van belang om De Buitenwacht op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie.

5.5 De Buitenwacht kan in geval van het niet of niet op een juiste wijze kunnen uitvoeren van werkzaamheden door het ontbreken van de juiste informatie niet verantwoordelijk worden gehouden.

5.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan De Buitenwacht worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig beschikbaar zijn heeft De Buitenwacht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en extra kosten volgens het dan geldende uurtarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Levering en levertijden

6.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door De Buitenwacht opgegeven termijn. Deze termijn is een indicatie.
Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal De Buitenwacht met opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
In alle gevallen komt De Buitenwacht eerst in verzuim, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld, en een redelijke termijn is gegeven voor nakoming. Indien De Buitenwacht gegevens of instructies nodig heeft van de opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze aan De Buitenwacht heeft verstrekt.

Artikel 7. Reclames en klachten

7.1 Bij gebreken moet de opdrachtgever terstond doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na levering schriftelijk reclameren.

7.2 Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De Buitenwacht is slechts aansprakelijk schade indien deze rechtstreeks gevolg was van een toe te rekenen tekortkoming aan De Buitenwacht die lijdt tot schade bij de opdrachtgever. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

8.2 De Buitenwacht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc.

8.3 De Buitenwacht is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien De Buitenwacht niet in staat is aan verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht te voldoen tengevolge van feiten of omstandigheden die buiten zijn macht zijn gelegen, is het terzake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Artikel 10. Opzegging en ontbinding overeenkomst

10.1 Ieder der partijen kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussentijds opzeggen, met inachtneming van twee maanden, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.
De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

Algemene toevoeging: Indien een van de partijen de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, ondanks een schriftelijke aanmaning, binnen een periode van vier weken, niet of niet volledig nakomt, is de partij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Deze overeenkomst kan door iedere partij direct worden beëindigd indien de andere partij in staat van faillissement of surséance van betaling geraakt of onder curatele is gesteld.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Buitenwacht op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De Buitenwacht is niet aansprakelijk voor enige kosten of schadevergoeding. Indien de opschorting dan wel ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door De Buitenwacht geleden schade.

10.2 Wanneer opdrachtgever de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is opdrachtgever tenminste het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd. Daarnaast heeft De Buitenwacht recht op vergoeding van de schade die zij als een gevolg van deze opzegging zal lijden.

10.3 De Buitenwacht is in de uitoefening van zijn bedrijf niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen als het gaat om een opdracht voor bepaalde tijd, tenzij er sprake is van een gewichtige reden. Hierbij geldt een opzegtermijn van 30 dagen.

10.4 Wanneer de overeenkomst door De Buitenwacht wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever is laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd. Daarnaast heeft De Buitenwacht recht op vergoeding van de schade die zij als een gevolg van deze ontbinding zal lijden.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De Buitenwacht behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan vervaardigde stukken, zoals adviezen, brieven en handleidingen. De gegevens mogen voor eigen doeleinden worden gebruikt, maar niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond.

11.2 Door De Buitenwacht geleverde teksten, ontwerpen en andere niet-genoemde communicatiemiddelen zijn na volledige betaling door opdrachtgever rechtenvrij en zonder kosten te gebruiken door opdrachtgever, behoudens door derden geleverd materiaal.

11.3 De Buitenwacht is te allen tijde gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren met zijn naam, vestigingsplaats en internetadres.

11.4 De Buitenwacht behoudt zich voorts uitdrukkelijk het recht voor om de door of namens hem vervaardigde producten in te zetten voor zijn eigen communicatiedoeleinden en referentielijst.

Artikel 12. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met De Buitenwacht gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied waar zij is gevestigd onverminderd de bevoegdheid van de rechter terzake van een voorlopige voorziening en beslag- of executiemaatregelen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De Buitenwacht strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt op onze website.